|  

Startpagina

  |  

Impressie

  |  

Voorwaarden

  |  

Herroepingsrecht

  |  

Kontakt

  |  

Hulp

  |--- Voorwaarden ; Der Hollander ---Overzicht

1. Toepassing
2. Verdragspartner
3. Aanbod en Koopkontrakt
4. Verdragstekst
5.Herroepingsrecht
6.Prijzen en verzendkosten
7. Levering
8. Betaling
9. Eigendomsvoorbehoud
10. Garantie

1.Toepassingen

Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die via Der-Holländer worden besteld.

2.Verdragspartner

Het Koopkontrakt wordt aangegaan met:

Fa;Der-Hollander
Wollbacherstrasse 1
97654 Bastheim

USt.-IdNr.: DE241010656

Eigenaar: Anja Wagensveld

U bereikt onze Klantendienst voor, Reklamationen werkdags van 9:00h tot 18:00 Uur onder Faxnummer 00499773897157 of per E-Mail onder Information@der-hollander.de

3.Aanbod en Koopkontrakt

3.1 Het tonen van de Produkten in onze Shop is geen verbindelijk aanbod, maar een mogelijkheid Produkten te Bestellen. Alle Aanbiedingen gelden zolang het Aanbod het toelaat, zolang niet bij het Produkt iets anders wordt vermeld. fouten voorbehouden.

3.2 Door het klikken van de Button "Bestelling versturen" in de laatste stap van het bestelproces,geeft u een verbindelijke Bestelling af met de in de Winkelwagen bevindende Produkten . Het Koopkontrakt komt tot stand, wanneer wij Uw Bestelling per mail aan U bevestigen.

4.Verdragstekst

De verdragstekst wordt op onze interne server opgeslagen. De Algemene Voorwaarden kunt U ten alles tijde op onze Site nalezen. De Bestelgegevens en de Algemene Voorwaarden worden U per mail gestuurt. Na het Afsluiten van de Bestelling is de Tekst vanuit veiligheids redenen niet meer op het internet zichtbaar.

5.Herroepingsrecht

Toepasselijk recht

1. Het Duitse recht is op elke overeenkomst van Der-Holländer en haar klanten van toepassing.

2. § 1 betekent dat u zich goed moet informeren welke wettelijke bepalingen in Uw Land gelden wanneer u een Artikel bij ons koopt,in heel Europa gelden andere Wetgevingen bij Messen,Sprays ,Airsoft en andere Artikelen.

Voor alle bestellingen die u via Der-Holländer doet, gelden deze algemene voorwaarden. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. Der-Holländer kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden zijn geldig bij uw eerstvolgende bestelling. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om uw bestelling binnen 7 dagen te annuleren. We nemen de bestelde producten dan zonder meer terug (Produkten binnen 7 dagen bij ons Retourneert,anders 5% rente per dag over Produkten berekent) en retourneren het betaalde bedrag exclusief de kosten die door ons gemaakt zijn. Dit geldt niet voor producten die opengemaakt dan wel beschadigd en/of niet meer Kompleet (verpakking ) zijn.
De annulering moet u wel schriftelijk aan ons kenbaar maken. De kosten voor de terugname van de producten zijn voor uw rekening .

Der Hollander
Wollbacherstrasse 1
97654 Bastheim

E-Mail: information@der-hollander.de
Fax: 09773-897157

Ontvangst

1. Indien u weigert de producten in ontvangst te nemen of indien u de aanwijzingen of informatie met betrekking tot de in ontvangst name niet opvolgt, zullen extra kosten voor opslag van de producten en/of de kosten voor een nieuwe aflevering voor uw rekening zijn. Ook berekenen we bij Verzending in het Buitenland bij het niet aannemen van het Pakket en het daarna annuleren van de Bestelling,5% rente per dag op het Totaalbedrag vanaf Verzending uit ons Huis,tot dag van Binnenkomst in ons huis.

2. Indien u niet staat bent op de goederen tijdig op te halen dan wel in ontvangst te nemen, is Der-Holländer niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van bedorven producten of voor het overschrijden van de houdbaarheidsdatum van de producten.

3. Zodra u de bestelling in ontvangst heeft genomen, doet u er goed aan de inhoud te controleren. Eventuele schade aan de producten of afwijkingen van de bestelling, moet u binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk doorgeven aan information@der-hollander.de met vermelding van het ordernummer. Hierbij moet u ook duidelijk vermelden om welke producten het gaat en wat de gebreken zijn.

4. Zodra de bestelling juridisch en/of feitelijk aan u is geleverd, is Der-Holländer niet meer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de geleverde producten.Produkten die worden doorverkocht aan Derden vallen niet meer onder onze Verantwoordelijkheid of Garantie.

5. Indien de producten die Der-Holländer heeft geleverd beschadigd zijn, dan is de aansprakelijkheid van Der-Holländer jegens u beperkt tot hetgeen in onze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.

6. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw productkeuze. Der-Holländer is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan door opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

7. De beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade opgenomen in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of schuld van Der-Holländer of een ondergeschikte..

10. Overmacht

1. Noch Der-Holländer , noch de klant zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Der-Holländer geen invloed kan uitoefenen, die echter Der-Holländer verhinderen haar verplichtingen na te komen.

3. Der-Holländer behoudt zich ook het recht voor om zich op overmacht te beroepen mochten omstandigheden als hierboven omschreven, intreden nadat Der-Holländer haar verplichtingen had moeten nakomen.

Einde Herroepingsrecht

6.Prijzen en Verzendkosten

6.1 De prijzen per product zijn inclusiev BTW. in uw Rekening wordt dit bedrag expliciet vermeld .

6.2 Voor iedere bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. Ook dit bedrag wordt expliciet vermeld op de website in de winkelwagen. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming, het totaalgewicht van de bestelling en de verzendwijze. Alle kosten voor de verzending en aflevering zijn voor uw rekening.

6.3 Het totaalbedrag van uw bestelling is inclusief de verwerking van de order.

6.4 Alle bedragen zijn gesteld in Euro's.

7.Levering

7.1 Der-Holländer zal al het mogelijke doen om de bestelling binnen 5 werkdagen af te leveren . Der-Holländer is echter niet aansprakelijk voor vertraging die veroorzaakt wordt door overmacht of doordat producten niet per direct leverbaar zijn.

7.2 Der-Holländer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat de bestelling door Paketdienst is geaccepteerd.

7.3 de Paketdienst zal de bestelling afleveren op het adres dat door de klant tijdens de bestelprocedure is aangegeven.

7.4 de Paketdienst geeft een indicatie van de verzendduur. Deze is afhankelijk van het land van bestemming en van de door u gekozen verzendwijze. De verzendduur kan oplopen tot 10 werkdagen. Der-Holländer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het overschrijden van deze verzendduur.

7.5 U bent zelf verantwoordelijk voor importheffingen in het land van bestemming. Der-Holländer heeft hier geen controle over. Bij vragen kunt u contact opnemen met het douanekantoor.

7.6 Der-Holländer zal zich bij de levering houden aan de Incoterms en levert volgens de DDU-normen (Delivered Duty Unpaid).Dit zijn wereldwijd erkende gestandaardiseerde leveringsvoorwaarden voor internationale transacties van materiele goederen. Dat wil zeggen dat Der-Holländer aan huis levert en dat u verantwoordelijk bent voor het importeren van de producten.

7.7 U krijgt van ons een Mail (emailadres wat bij Bestelling is aangegeven) met daarin het Tracknummer van de Levering,daarin wordt een Datum van Levering aangegeven.Vanaf dat tijdstip bent U verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen,dat wil zeggen,zorgen dat er iemand thuis is,Pakketdienst probeert het 3 maal,stuurt na elke keer dat het niet gelukt is een mail aan het door U opgegeven emailadres dat iemand is langsgeweest,neem dan kontakt met ze op en maak een leverdatum/adres uit met Pakketdienst.Bij het verwijgeren van een Pakket,ontstaan extra kosten in hoogte van €50,- (deze zijn voor ontvanger) ,bij het niet kunnen afleveren ontstaan ook kosten (afhankelijk gewicht) ook deze worden + nieuwe verzendkosten in Rekening van Ontvanger gebracht.

7.8 Indien U onze Voorwaarden op welke manier dan ook misacht,dit geldt ook bij onze Aktie Voorwaarden,hebben wij het Recht de Levering aantepassen.

7.9 Beacht na Levering de op onze Site aangegeven Reinigings en Onderhouds aanwijzingen voor het in gebruik nemen van de Produkten !!!

8.Betaling

Betaling

8.1 U kunt uw bestelling uitsluitend betalen per Overschrijving of Kontant indien u het ophaalt bij ons.

8.2 Der-Holländer zal uw bestelling direct verwerken nadat nadat de betaling is goedgekeurd door onze Medewerkers.

9.Eigendomsvoorbehoud

De Produkten blijven totdat deze Kompleet betaald zijn ons Eigendom.

10.Garantie

Der-Holländer garandeert dat uw bestelling aan de gebruikelijke kwaliteit voldoet. De bestelde producten worden met grote zorg behandeld en ingepakt.

10.1 Mocht er tijdens het transport schade zijn ontstaan, dan zal Der-Holländer een onderzoek in stellen bij de transporteur.

10.2 Mocht de schade aan de producten aan de producent te wijten zijn, dan zal Der-Holländer het beschadigde product vervangen. Indien het niet mogelijk is het beschadigde product te vervangen, dan zal Der-Holländer de aankoopprijs van het product terugbetalen.

10.3 De garantie vervalt indien:

1. de schade veroorzaakt is door oneigenlijk of onverstandig gebruik

2. u of anderen het product heeft geopend of zonder schriftelijke toestemming van Der-Holländer heeft geprobeerd te wijzigen.

3. Indien een product gebreken vertoont die niet direct zichtbaar zijn, moet u dit binnen 5 dagen na de ontdekking van het gebrek en uiterlijk binnen de garantieperiode van het product melden aan information@der-hollander.de . Hierbij dient u ook voorwaarde 5 in acht te nemen.
Indien de garantietermijn verstreken is, mag Der-Holländer de kosten voor terugname, vervanging aan u in rekening brengen. Indien u beschadigde producten wilt retourneren, kan dit uitsluitend na schriftelijke toestemming van Der-Holländer .Der-Hollander 2003-2020 Alle Rechten Voorbehouden

  |  Startpagina  |  Impressie  |  Voorwaarden  |  Herroepingsrecht  |  Kontakt  |  Hulp  |  

Web to Date
Verlanglijstje tonen
Winkelmandje tonen
Naar de kassa
Uw account

In uw winkelmandje: 0 Artikel, 0,00 EUR