|  

Startpagina

  |  

Impressie

  |  

Voorwaarden

  |  

Herroepingsrecht

  |  

Kontakt

  |  

Hulp

  |--- Herroepingsrecht; Der Hollander ---Herroepingsrecht

Toepasselijk recht

1. Het Duitse recht is op elke overeenkomst van Der-Holländer en haar klanten van toepassing.

2. § 1 betekent dat u zich goed moet informeren welke wettelijke bepalingen in Uw Land gelden wanneer u een Artikel bij ons koopt,in heel Europa gelden andere Wetgevingen bij Messen,Sprays ,Airsoft en andere Artikelen.

Voor alle bestellingen die u via Der-Holländer doet, gelden deze algemene voorwaarden. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. Der-Holländer kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden zijn geldig bij uw eerstvolgende bestelling. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om uw bestelling binnen 7 dagen te annuleren. We nemen de bestelde producten dan zonder meer terug (Produkten binnen 7 dagen bij ons Retourneert,anders 5% rente per dag over Produkten berekent) en retourneren het betaalde bedrag exclusief de kosten die door ons gemaakt zijn. Dit geldt niet voor producten die opengemaakt dan wel beschadigd en/of niet meer Kompleet (verpakking ) zijn.
De annulering moet u wel schriftelijk aan ons kenbaar maken. De kosten voor de terugname van de producten zijn voor uw rekening .

Der Hollander
Wollbacherstrasse 1
97654 Bastheim

E-Mail: information@der-hollander.de
Fax: 09773-897157

Ontvangst

1. Indien u weigert de producten in ontvangst te nemen of indien u de aanwijzingen of informatie met betrekking tot de in ontvangst name niet opvolgt, zullen extra kosten voor opslag van de producten en/of de kosten voor een nieuwe aflevering voor uw rekening zijn. Ook berekenen we bij Verzending in het Buitenland bij het niet aannemen van het Pakket en het daarna annuleren van de Bestelling,5% rente per dag op het Totaalbedrag vanaf Verzending uit ons Huis,tot dag van Binnenkomst in ons huis.

2. Indien u niet staat bent op de goederen tijdig op te halen dan wel in ontvangst te nemen, is Der-Holländer niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van bedorven producten of voor het overschrijden van de houdbaarheidsdatum van de producten.

3. Zodra u de bestelling in ontvangst heeft genomen, doet u er goed aan de inhoud te controleren. Eventuele schade aan de producten of afwijkingen van de bestelling, moet u binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk doorgeven aan information@der-hollander.de met vermelding van het ordernummer. Hierbij moet u ook duidelijk vermelden om welke producten het gaat en wat de gebreken zijn.

4. Zodra de bestelling juridisch en/of feitelijk aan u is geleverd, is Der-Holländer niet meer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de geleverde producten.

5. Indien de producten die Der-Holländer heeft geleverd beschadigd zijn, dan is de aansprakelijkheid van Der-Holländer jegens u beperkt tot hetgeen in onze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.

6. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw productkeuze. Der-Holländer is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan door opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

7. De beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade opgenomen in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of schuld van Der-Holländer of een ondergeschikte..

10. Overmacht

1. Noch Der-Holländer , noch de klant zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Der-Holländer geen invloed kan uitoefenen, die echter Der-Holländer verhinderen haar verplichtingen na te komen.

3. Der-Holländer behoudt zich ook het recht voor om zich op overmacht te beroepen mochten omstandigheden als hierboven omschreven, intreden nadat Der-Holländer haar verplichtingen had moeten nakomen.

Einde HerroepingsrechtDer-Hollander 2003-2020 Alle Rechten Voorbehouden

  |  Startpagina  |  Impressie  |  Voorwaarden  |  Herroepingsrecht  |  Kontakt  |  Hulp  |  

Web to Date
Verlanglijstje tonen
Winkelmandje tonen
Naar de kassa
Uw account

In uw winkelmandje: 0 Artikel, 0,00 EUR